Klauzula informacyjna

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej jako: „RODO”), informujemy, że:

 

[Administrator, inspektor ochrony danych, dane kontaktowe]

1.Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest SYLMAG Sp.J. Mariusz Sobolewski, Magdalena Sobolewska z siedzibą w Markach przy ulicy Leśnej 19. Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

[Źródło pochodzenia danych osobowych]

 1. Pana/Pani dane osobowe:
 2. a) zostały bezpośrednio podane przez Pana/Panią Administratorowi w związku z zainicjowanym przez Pana/Panią kontaktem z Administratorem;

bądź

 1. b) zostały pozyskane przez Administratora ze źródeł publicznie dostępnych, tj. z publicznie dostępnych rejestrów (takich jak rejestry branżowe, listy członków stowarzyszeń branżowych) oraz z publicznie dostępnych stron internetowych i portali społecznościowych zawierających Pana/Pani dane kontaktowe;

bądź

 1. c) są przetwarzane w celu realizacji umowy.

 

[Kategoria odnośnych danych osobowych]

 1. Administrator będzie przetwarzać następujące kategorie Pana/Pani danych osobowych:
 2. a) dane identyfikacyjne (tj. imiona, nazwiska, nazwa zajmowanego stanowiska/nazwa pełnionej funkcji, nazwa podmiotu i numer NIP reprezentowanego przez Pana/Panią (np. firma Pana/Pani pracodawcy)),
 3. b) oraz dane kontaktowe (tj. numer telefonu, adres email, adres korespondencyjny).

 

[Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych]

 1. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 2. a) kontaktu i komunikacji z Panem/Panią, w szczególności odpowiedzi na Pana/Pani zapytanie skierowane do Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest komunikacja z Panem/Panią, a w szczególności kontakt z osobą, która zainicjowała kontakt z Administratorem;
 3. b) marketingu towarów i usług własnych Administratora:
 • w stosunku do obecnych klientów (tj. przez czas trwania umowy pomiędzy Administratorem a Panem/Panią) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich usług;
 • w pozostałych przypadkach (tj. w stosunku do potencjalnych i byłych klientów) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Pana/Pani zgody;
 1. c) ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń pomiędzy Panem/Panią a Administratorem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest możliwość dochodzenia roszczeń;

d)realizacji umowy pomiędzy Administratorem a Panem/Panią i ciążącym na Administratorze obowiązku prawnym – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO.

 1. Jeżeli podaje Pan/Pani swoje dane osobowe Administratorowi – to należy pamiętać, że podanie przez Panią/Pana tych danych osobowych w zakresie jest dobrowolne, przy czym niezbędne do nawiązania kontaktu z Administratorem (nie podanie danych skutkuje niemożliwością udzielenia odpowiedzi przez Administratora). Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia przez Administratora marketingu jego usług i produktów jest dobrowolne, przy czym niezbędne do przedstawienia Panu/Pani aktualnie oferty produktowej i usługowej Administratora. Podanie danych osobowych w celu realizacji umowy jest niezbędne do jej wykonania.
 2. Wobec Pana/Pani nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym również w następstwie profilowania.

 

[Kategorie odbiorców danych osobowych]

 1. Pana/Pani dane osobowe mogą być ujawniane następującym podmiotom: pracownikom i współpracownikom Administratora, dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym usługi doradcze, prawnicze i księgowe. Podmiotom tym zostaną ujawnione tylko te dane osobowe, które są niezbędne do wykonania umowy łączącej Administratora z takim podmiotem.
 2. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.
 3. Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym ani organizacji międzynarodowej.

 

[Okres przechowywania danych osobowych]

 1. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
 2. a) niezbędny do realizacji celów, w których dane są przetwarzane (patrz pkt 5);

bądź

 1. b) do czasu wniesienia sprzeciwu (jeśli podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora);

bądź

 1. c) do czasu wycofania zgody (jeśli podstawą przetwarzania jest udzielona zgoda);

bądź

 1. d) w przypadku realizacji umowy przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym je zebrano;

- w zależności, które z powyższych zdarzeń wystąpi wcześniej.

11.Później Administrator będzie je przechowywać do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 

[Prawa]

 1. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

13 .Przysługuje Panu/Pani prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Pana/Pani danych osobowych, które Pan/Pani dostarczyła Administratorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pan/Pani żądać od Administratora przesłania tych danych innemu administratorowi.

 1. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
 2. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest zgoda, ma Pan/Pani prawo do jej wycofania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zastosowano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 3. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem lub z inspektorem ochrony danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych (dane kontaktowe wskazane wyżej – patrz pkt 1.
 4. Nadto, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli sądzi Pan/Pani, że przetwarzanie danych narusza RODO.

 

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.